REGULAMIN AKCJI „Polecanie się opłaca”

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady Akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Polecanie się opłaca” (dalej: „Akcja promocyjna” lub „Akcja”), która dedykowana jest dla osób, które polecą usługi spółki DekorProjekt Sp. z o.o. (dalej jako: ”Regulamin”).
 2. Akcja promocyjna polega na polecaniu przez Uczestnika usług świadczonych przez Organizatora innym osobom fizycznym, które następnie zawrą z Organizatorem umowę na świadczenie usług. W przypadku spełnienia przez poleconą osobę warunków określonych w Regulaminie, Uczestnik uzyska od Organizatora nagrodę przewidzianą w Regulaminie.
 3. Organizatorem Akcji promocyjnej jest DekorProjekt Sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334540, NIP 5242685286, REGON 141974460 o kapitale zakładowym 50 000,00 zł zwana dalej „Urządzamy pod klucz” lub „Organizator ”.
 4. Przystąpienie do Akcji promocyjnej jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora pod adresem urzadzamypodklucz.pl/program-polecen i jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Akcji.

§ 2. UCZESTNICY

 1. Uczestnikiem Akcji promocyjnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poleci innym osobom usługi Urządzamy pod klucz oraz spełni warunki określone niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Uczestnikiem” lub „Osobą polecającą”.
 2. Udział Uczestników w Akcji promocyjnej i podanie danych związanych z udziałem w Akcji promocyjnej jest całkowicie dobrowolne.

§ 3. MIEJSCE, CZAS TRWANIA ORAZ WARUNKI AKCJI PROMOCYJNEJ

 1. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 7.01.2020 r. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zawieszenia Akcji promocyjnej w każdym czasie, bez podania przyczyny, po uprzednim zamieszczeniu na 3 dni przed planowanym odwołaniem bądź zawieszeniem, informacji na stronie internetowej: urzadzamypodklucz.pl o dokładnej dacie odwołania lub zawieszenia Akcji promocyjnej.
 2. W celu wzięcia udziału Akcji promocyjnej, prowadzonej pod nazwą „Polecanie się opłaca”, Uczestnik zobowiązany jest do:
  – wypełnienia karty uczestnictwa w Akcji promocyjnej;
  – wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  – zaakceptowania niniejszego Regulaminu.
 3. Karta uczestnictwa oraz formularze akceptacji Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dostępne są pod adresem www.urzadzamypodklucz.pl/program-polecen.
 4. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 2 powyżej, Uczestnik otrzyma od Organizatora na podany adres e-mail unikalny kod.
 5. Uczestnik może zarejestrować się do udziału w Akcji tylko raz, jednak otrzymany kod może zostać przekazany nieograniczonej liczbie osób.
 6. Uczestnik otrzyma nagrodę za udział w konkursie, w przypadku spełnienia łącznie poniższych warunków:
  – zawarcia przez nowego Klienta umowy na prace wykończeniowe z Organizatorem, nie później niż na 30 dni od zakończenia trwania Akcji promocyjnej;
  – przekazania Urządzamy pod klucz przez nowego Klienta unikalnego kodu, który został nadany Uczestnikowi;
  – zapłaty przez nowego Klienta na rzecz Organizatora 10% wartości zawartej umowy na prace wykończeniowe.
 7. Uczestnik otrzyma drogą mailową informację o uzyskaniu nagrody w wysokości 500 zł, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Organizatora wpłaty przez nowego Klienta 10% wartości umowy. Wypłata nagrody nastąpi w terminie do 3 dni, od dnia otrzymania przez Organizatora nr rachunku bankowego, wskazanego przez Uczestnika w mailu zwrotnym.
 8. Nowy Klient, który zawrze umowę na prace wykończeniowe z Organizatorem, na skutek Akcji promocyjnej,  otrzyma od Organizatora rabat na prace wykończeniowe w wysokości 500 zł w przypadku zawarcia UMOWY na Prace Remontowo-Budowlane w Pakiecie Wygodnym; 1000 zł w przypadku zawarcia UMOWY na Prace Remontowo-Budowlane w Pakiecie Komfortowym oraz 1500 zł w przypadku zawarcia UMOWY na Prace Remontowo-Budowlane w Pakiecie Stylowym.
 9. Prawo do nagrody nie może być przenoszone na osoby trzecie.
 10. Nagroda podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 4. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej oraz Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w tym prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników i Klientów mogą być udostępniane innym podmiotom niż administrator, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze w związku z realizacją Akcji promocyjnej, w szczególności obowiązku wynikającego z Regulaminu.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie Organizator informuje, że udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i jest niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej.
 6. Ponadto, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu ich zgromadzenia.
 8. Podane przez Uczestnika dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki błędnych lub nieprawdziwych danych podanych Organizatorowi przez Uczestnika.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe po stronie Uczestnika lub Klienta na skutek błędnej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora nadużyć ze strony Uczestnika lub Klienta lub prób obejścia Regulaminu, Organizator ma prawo wyłączyć Uczestnika lub Klienta z uczestnictwa w Akcji promocyjnej przesyłając mu stosowne zawiadomienie w formie pisemnej.
 4. Wszelkie reklamacje oraz zastrzeżenia związane z prowadzoną Akcją, należy kierować na adres Organizatora podany w § 1 lub na adres e-mail: marketing@urzadzamypodklucz.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni, a zgłaszający zostanie poinformowany o sposobie jej rozpatrzenia za pomocą wiadomości zwrotnej w formie e-mail, lub na piśmie.
 5. Zgłoszenie reklamacji nie wyłącza uprawnień Uczestnika, lub osób trzecich, do realizacji uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów prawa, tym możliwość do zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw konsumentów oraz prawo do dochodzenia swych praw przed sądem powszechnym. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporu, za wyjątkiem skierowania sprawy do sądu powszechnego, ma charakter dobrowolny oraz wymaga zgody dwóch stron sporu.

Klauzula informacyjna

 1. Organizator oświadcza, że jest administratorem danych osobowych Uczestników Akcji promocyjnej oraz Klientów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. Nr 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych przetwarzanych przez administratora, w tym prawo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Akcji promocyjnej. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych Uczestników stanowi art. 6 ust. 1 lit b oraz f RODO.
 4. Dane osobowe Uczestników i Klientów mogą być udostępniane innym podmiotom niż administrator, jeżeli udostępnienie tych danych wynika z konieczności wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze w związku z realizacją Akcji promocyjnej, w szczególności obowiązku wynikającego z Regulaminu.
 5. Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny. Jednocześnie Organizator informuje, że udostępnienie przez Uczestnika danych osobowych stanowi warunek wzięcia udziału w Akcji promocyjnej i jest niezbędne do realizacji Akcji promocyjnej.
 6. Ponadto, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
 7. Zgromadzone dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od momentu ich zgromadzenia.
 8. Podane przez Uczestnika dane nie będą profilowane ani też nie będą podstawą do zautomatyzowanej decyzji.