Zasady ochrony danych osobowych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszym informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Szczegóły dotyczące tego przetwarzania znajdziesz poniżej:

Administrator danych osobowych

My, spółka DECORPROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Domaniewska 41, WARSZAWA, (02-696) jesteśmy administratorem Twoich danych osobowych.

Cele i podstawy przetwarzania

 • w celu kontaktu telefonicznego bądź mailowego na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celu wykonania i na podstawie zawartej przez Ciebie z nami umowy o świadczenie naszych usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych (np. optymalizacji naszych produktów na podstawie Twoich uwag na ich temat; optymalizacji procesów obsługi na podstawie obsługi procesów sprzedaży i posprzedażowej, w tym reklamacji), co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu realizacji działań marketingowych, w tym przesyłania informacji handlowych – o ile wyraził Pan/Pani odpowiednie zgody w tym zakresie (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych:

 • Podstawowe dane identyfikacyjne
 • Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne
 • Elektroniczne dane identyfikacyjne
 • Dane dotyczące Twojej nieruchomości
 • Korzystanie z technologii

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • Podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu (t.j. m. inn. firma świadcząca usługi budowlane, wykończeniowe i stolarskie, firma księgowa, kancelaria prawna);
 • Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • Bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 • Organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 • Partnerom handlowym będącym członkami programu lojalnościowego, za Twoją odrębną zgodą;

Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski.

Okres przechowywania danych

 • Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy o świadczenie naszych usług przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowałeś w sprawie jej zawarcia;
 • Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy o świadczenie naszych usług przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy;
 • Twoje dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie zgody lub gdy sami stwierdzimy, że się zdezaktualizowały.

Twoje prawa

Przysługuje Ci:

 • Prawo dostępu do danych i do kopii danych;
 • Prawo sprostowania i uzupełniania Twoich danych;
 • Prawo do usunięcia Twoich danych;

(jeśli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli)

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

(możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat, lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie)

 • Prawo do przenoszenia danych;

(masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format .csv) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie danych bezpośrednio innemu podmiotowi);

 • Prawo do sprzeciwu względem przetwarzania;

Sprzeciw marketingowy – masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeśli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację – masz także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. Powinieneś wtedy wykazać nam Twoją szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przetwarzania przez nas danych objętych sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane, chyba, że wykażemy, że podstawy przetwarzania   przez nas Twoich danych są nadrzędne wobec Twoich praw, lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia dochodzenia lub ochrony roszczeń;

 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz zgłosić w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

 • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie na adres maliowy, zadzwoń lub przyjdź do nas osobiście. Przed realizacją Twoich żądań będziemy musieli upewnić się, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie naszych usług i realizacji umowy.

Jeśli nie podasz swoich danych możemy odmówić zawarcia umowy.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W SPÓŁCE DECORPROJECT SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy dokument ma za zadanie stanowić mapę wymogów, zasad i regulacji ochrony danych osobowych w Spółce DECORPROJECT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka).

Niniejsza Polityka jest polityką ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO — rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

2. Polityka zawiera:
a) opis zasad ochrony danych obowiązujących w Spółce
b) odwołania do złączników uszczegóławiających (wzorcowe procedury lub instrukcje dotyczące poszczególnych obszarów z zakresu ochrony danych osobowych wymagających doprecyzowania w odrębnych dokumentach).

3. Osobą odpowiedzialną za wdrożenie i utrzymanie niniejszej Polityki jest Prezes Zarządu Spółki. Za nadzór i w monitorowanie przestrzegania Polityki odpowiada Prezes Zarządu Spółki a w przypadku ustanowienia Inspektora Ochrony Danych Osobowych – ten Inspektor.

4. Za stosowanie niniejszej polityki odpowiedzialni są: Spółka, wszyscy członkowie personelu Spółki.

Spółka powinna też zapewniać zgodność postępowania kontrahentów Spółki z niniejszą polityką w odpowiednim zakresie, gdy dochodzi do przekazania im danych osobowych przez Spółkę.

SKRÓTY I DEFINICJE

5. Użyte w Polityce pojęcia oznaczają:
a) Polityka – niniejsza Polityka ochrony danych osobowych, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
b) RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1);
c) Dane – oznaczają dane osobowe, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
d) Dane szczególnej kategorii – dane wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, t. j. dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej;
e) Dane karne – dane wymienione w art. 10 RODO, t. j. dane dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa;
f) Dane dzieci – dane osób poniżej 16 roku życia;
g) Osoba – osoba, której dane dotyczą, o ile co innego nie wynika wyraźnie z kontekstu;
h) Podmiot przetwarzający – organizacja lub osoba, której Spółka powierzyła przetwarzanie danych osobowych;
i) IOD lub Inspektor – Inspektor Ochrony Danych Osobowych
j) RCPD lub Rejestr – Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych;
k) Spółka – DECORPROJECT Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie;

OGÓLNE ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁKI

Filary ochrony danych

6. Ochrona danych osobowych w Spółki opiera się na następujących filarach:
I. Legalność – Spółka dba o ochronę prywatności oraz powierza dane osobowe zgodnie z prawem;
II. Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, podejmując stały monitoring i działania w tym zakresie;
III. Prawa jednostki – Spółka umożliwia osobom, których dane przetwarza wykonywanie swoich praw i prawa te realizuje;
IV. Rozliczalność – Spółka dokumentuje to w jaki sposób spełnia obowiązki tak, aby w każdej chwili móc wykazać zgodność;

Zasady ochrony danych

7. Spółka przetwarza dane osobowe według następujących zasad:
I. W oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem;
II. Rzetelnie i uczciwie;
III. W sposób przejrzysty dla osób, których dane dotyczą;
IV. W konkretnych celach i nie na zapas;
V. Nie więcej niż jest to potrzebne;
VI. Dbając o prawidłowość danych;
VII. Nie dłużej niż jest to potrzebne;
VIII. Zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo danych.

System ochrony danych

8. System ochrony danych w Spółce składa się z następujących elementów:

a Inwentaryzacja danych – Spółka dokonuje identyfikacji zasobów danych osobowych w Spółce, klas danych, zależności między zasobami danych, identyfikacji sposobów przetwarzania danych, w tym:
• przypadków przetwarzania danych szczególnych kategorii i danych karnych;
• przypadków przetwarzania danych, których Spółka nie identyfikuje;
• przypadków przetwarzania danych dzieci;
• współadministrowania danymi.

b Rejestr – Spółka opracowuje, prowadzi i utrzymuje Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (Rejestr). Jest on narzędziem rozliczania zgodności z ochroną danych w spółki.

c Podstawy prawne – Spółka zapewnia, identyfikuje, weryfikuje podstawy prawne przetwarzania danych i rejestruje je w rejestrze, w tym:
• utrzymuje system zarządzania zgodami na przetwarzanie danych i komunikację na odległość;
• inwentaryzuje i uszczegóławia uzasadnienie przypadków, gdy Spółka przetwarza dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki.

d Obsługa praw jednostki – Spółka spełnia obowiązki informacyjne względem osób, których dane przetwarza oraz zapewnia obsługę ich praw, realizując otrzymane w tym zakresie żądania, w tym:
• obowiązki informacyjne – Spółka przekazuje osobom wymagane prawem informacje przy zbieraniu danych oraz w innych sytuacjach oraz organizuje i zapewnia udokumentowanie realizacji tych obowiązków;
• możliwość wykonania żądań – Spółka weryfikuje i zapewnia możliwość efektywnego wykonania każdego typu żądania przez siebie i swoich przetwarzających;
• obsługa żądań – Spółka zapewnia odpowiednie nakłady i procedury pozwalające na ustalenie konieczności zawiadamiania osób dotkniętych zidentyfikowanym naruszeniem ochrony danych;
• minimalizacja – Spółka posiada zasady i metody zarządzania minimalizacją, w tym:
 zasady zarządzania adekwatnością danych;
 zasady reglamentacji i zarządzania dostępem;
 zasady zarządzania okresem przechowywania danych i weryfikacji dalszej przydatności.

e Bezpieczeństwo – Spółka zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych, w tym:
• przeprowadza analizy ryzyka dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii;
• przeprowadza oceny skutków dla ochrony danych tam, gdzie ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie;
• dostosowuje środki ochrony danych do ustalonego ryzyka;
• posiada system zarządzania bezpieczeństwem informacji;
• stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony danych – zarządza incydentami.

f Przetwarzający – Spółka posiada zasady doboru przetwarzających dane na rzecz Spółki, wymogów co do warunków przetwarzania (umowa powierzenia), zasad weryfikacji wykonywania umów powierzenia.

g Eksport danych – Spółka co do zasady nie przekazuje danych do państw trzecich (spoza Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu), a także posiada zasady weryfikacji, czy nie przekazuje danych do w/w państw trzecich;

h Privacy by design – Spółka zarządza zmianami wpływającymi na prywatność. W tym celu procedury uruchamiania nowych projektów i inwestycji w Spółki uwzględniają konieczność oceny wpływu zmiany na ochronę danych, analizę ryzyka, zapewnienie prywatności już w fazie projektowania zmiany, inwestycji czy na początku nowego projektu.

INWENTARYZACJA

Dane szczególnych kategorii i dane karne
9. Spółka co do zasady nie przetwarza danych szczególnych kategorii ani danych karnych. Spółka identyfikuje przypadki, w których może przetwarzać dane szczególnych kategorii lub dane karne oraz utrzymuje dedykowane mechanizmy zapewniania zgodności z prawem przetwarzani takich danych. W przypadku zidentyfikowania przetwarzania danych takich kategorii Spółka postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami w tym zakresie.

Dane niezidentyfikowane
10. Spółka identyfikuje przypadki, w których przetwarza lub może przetwarzać dane niezidentyfikowane oraz utrzymuje mechanizmy ułatwiające realizację praw osób, których dotyczą dane niezidentyfikowane.
Profilowanie
11. Spółka nie prowadzi profilowania danych
Współadministrowanie
12. W przypadku zidentyfikowania przez Spółkę współadministrowania danymi, Spółka postępuje w tym zakresie zgodnie z przyjętymi zasadami.

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA DANYCH (RCPD)

13. RCPD stanowi formę dokumentowania czynności przetwarzania danych, pełni rolę mapy przetwarzania danych i jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających realizację fundamentalnej zasady systemu ochrony danych osobowych t. j. zasady rozliczalności.
14. Spółka prowadzi RCPD, w którym inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje dane osobowe.
15. Rejestr jest jednym z podstawowych narzędzi umożliwiających Spółce rozliczenie większości obowiązków ochrony danych.
16. W Rejestrze dla każdej czynności, którą Spółka uznała za odrębną dla potrzeb Rejestru, Spółka odnotowuje co najmniej:
– nazwę czynności;
– cel przetwarzania;
– opis kategorii osób;
– opis kategorii danych;
– podstawę prawną przetwarzania wraz z wyszczególnieniem kategorii uzasadnionego interesu Spółki, jeśli podstawą jest uzasadniony interes;
– sposób zbierania danych;
– opis kategorii odbiorców danych, w tym przetwarzających;
– informację o przekazaniu poza EU/EOG;
– ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony danych

PODSTAWY PRZETWARZANIA

17. Spółka dokumentuje w Rejestrze podstawy prawne przetwarzania danych dla poszczególnych czynności przetwarzania;
18. Wskazując w dokumentach ogólną podstawę przetwarzania, Spółka dookreśla podstawę w precyzyjny i czytelny sposób, gdy jest to potrzebne. Np. dla zgody – wskazując jej zakres, gdy podstawą jest prawo – wskazując konkretny przepis bądź inne dokumenty, żywotne interesy – wskazując kategorie zdarzeń, w których się zmaterializują; uzasadniony cel – wskazując konkretny cel.
19. Spółka wdraża metody zarządzania zgodami umożliwiające realizację i weryfikację posiadania zgody osoby na przetwarzanie jej konkretnych danych w konkretnym celu, zgody na komunikację na odległość, rejestrację odmowy zgody, cofnięcia zgody itp.;

SPOSÓB OBSŁUGI PRAW JEDNOSTEK I OBOWIĄZKÓW IFNORMACYJNYCH

20. Spółka dba o czytelność i styl przekazywania informacji i komunikacji z osobami, których dane przetwarza.
21. Spółka ułatwia osobom korzystanie z ich praw przez różne działania, w tym: zamieszczenie na stronie internetowej Spółki informacji lub odwołań (linków) do informacji o prawach osób, sposobie skorzystania z nich w Spółce, w tym wymaganiach dotyczących identyfikacji, metodach kontaktu ze Spółką w tym celu, ewentualnym cenniku żądań „dodatkowych”.
22. Spółka dba o dotrzymywanie przewidzianych prawem terminów realizacji obowiązków względem osób;
23. Spółka wprowadza adekwatne metody identyfikacji i uwierzytelniania osób dla potrzeb prawidłowej realizacji ich praw oraz obowiązku informacyjnego.
24. Spółka zapewnia procedury i mechanizmy służące:
– identyfikacji danych kontaktowych,
– integrowania tych danych;
– wprowadzania zmian danych;
– usuwania w sposób zintegrowany.
Wszystkie powyższe w celu realizacji praw jednostki.
25. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

26. Spółka określa zgodne z prawem i efektywne sposoby wykonywania obowiązków informacyjnych;
27. Spółka informuje osobę o przedłużeniu ponad jeden miesiąc terminu na rozpatrzenie jej żądania;
28. Spółka informuje osobę, o przetwarzaniu jej danych, przy pozyskiwaniu danych tej osoby nie bezpośrednio od niej;
29. Spółka określa sposób informowania osób o przetwarzaniu danych niezidentyfikowanych tam, gdzie jest to możliwe;
30. Spółka informuje osobę o planowanej zmianie celu przetwarzania danych;
31. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania;
32. Spółka informuje odbiorców danych o sprostowaniu, usunięciu, ograniczeniu przetwarzania danych, chyba, że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe;
33. Spółka informuje osobę o prawie sprzeciwu względem przetwarzania danych, najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą;
34. Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

ŻĄDANIA OSÓB

Prawa osób trzecich

35. Realizując prawa osób, których dane dotyczą, Spółka wprowadza proceduralne gwarancje ochrony praw i wolności osób trzecich. W szczególności w przypadku powzięcia wiarygodnej wiadomości o tym, że wykonanie żądania osoby o wydanie kopii danych lub prawa przeniesienia danych, może niekorzystnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób (np. prawa związane z ochroną danych osobowych, prawo własności intelektualnej, tajemnicę handlową, dobra osobiste), Spółka może zwrócić się do tej osoby w celu wyjaśnienia wątpliwości lub podjąć inne przewidziane prawem kroki, łącznie z odmową zadośćuczynienia żądaniu.
Nieprzetwarzanie
36. Spółka informuje osobę o tym, że nie przetwarza danych jej dotyczących, jeżeli taka osoba zgłosiła żądanie dotyczące jej praw.
Odmowa
37. Spółka informuje osobę, w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, o odmowie rozpatrzenia żądania i o prawach osoby z tym związanych.
Dostęp do danych
38. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej dane oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych, z zastrzeżeniem, że kopii danych wydanej w wykonaniu prawa dostępu do danych Spółka nie uzna za pierwszą nieodpłatną kopię danych dla potrzeb opłat za kopie danych.
Kopie danych
39. Na żądanie wydaje się osobie kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych. Spółka wprowadza i utrzymuje cennik kopii danych, zgodnie z którym pobiera opłaty za kolejne kopie danych. Cena kopii danych skalkulowana jest na podstawie oszacowania jednostkowego kosztu obsłużenia żądania wydania kopii danych.
Sprostowanie danych
40. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba, że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych na żądanie tej osoby.
Uzupełnienie danych
41. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Spółka może polegać na oświadczeniu osoby co do uzupełnianych danych, chyba, że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur, prawa lub zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.
Usunięcie danych
42. Na żądanie osoby Spółka usuwa dane, gdy:
a) dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane, ani przetwarzane w innych zgodnych z prawem celach;
b) zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
c) osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania danych;
d) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;
e) konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;
Spółka określa sposób obsługi prawa do usunięcia danych w taki sposób, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO.
Jeżeli dane podlegające usunięciu zostały upublicznione przez Spółkę, Spółka podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by informować innych administratorów przetwarzających te dane osobowe o potrzebie usunięcia danych i dostępu do nich.
W przypadku usunięcia danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych na żądanie tej osoby.

Ograniczenie przetwarzania

43. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:
a) osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do dochodzenia ustalenia lub obrony roszczeń;
d) osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Spółki zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.
W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich (nie wykorzystuje, nie przekazuje) bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba, że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego.
Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.
W przypadku ograniczenia przetwarzania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.
Przenoszenie danych
44. Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółki, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej w systemach informatycznych Spółki.
Sprzeciw w szczególnej sytuacji
45. Jeśli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki lub o powierzone Spółce zadanie w interesie publicznym, Spółka uwzględni sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

MINIMALIZACJA

Spółka dba o minimalizację przetwarzania danych pod kątem adekwatności danych do celów, dostępu do danych i czasu przechowywania danych.
46. Minimalizacja okresu
Spółka weryfikuje zakres pozyskiwania danych, zakres ich przetwarzania i ilość przetwarzanych danych pod kątem adekwatności do celów przetwarzania w ramach wdrożenia RODO.
Spółka dokonuje okresowo przeglądu ilości przetwarzanych danych i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.
Spółka przeprowadza weryfikację zmian co do ilości i zakresu przetwarzania danych w ramach procedur zarządzania zmianą (privacy by design).
47. Minimalizacja dostępu
Spółka stosuje ograniczenia dostępu do danych osobowych: prawne (zobowiązania do poufności, zakresy upoważnień) i fizyczne (zamykanie pomieszczeń, alarm, zamykanie szaf).
Spółka stosuje kontrolę dostępu fizycznego.
Spółka dokonuje aktualizacji uprawnień dostępowych przy zmianach w składzie personelu i zmianach ról osób oraz zmianach podmiotów przetwarzających.
Spółka dokonuje okresowego przeglądu ustanowionych użytkowników systemów i aktualizuje ich nie rzadziej niż raz na rok.
48. Minimalizacja czasu
Spółka wdraża mechanizmy kontroli cyklu życia danych osobowych w Spółce, w tym weryfikacji dalszej przydatności danych względem terminów i punktów kontrolnych wskazanych w rejestrze.
Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu, są usuwane z systemów Spółki, jak też z akt podręcznych i głównych. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę. Procedury archiwizacji i korzystania z archiwów, tworzenia i wykorzystywania kopii zapasowych uwzględniają wymagania kontroli nad cyklem życia danych, a w tym wymogi usuwania danych.

BEZPIECZEŃSTWO

Spółka zapewnia stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych wskutek przetwarzania danych osobowych przez Spółkę.
49. Analizy ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa
Spółka przeprowadza i dokumentuje analizy adekwatności środków bezpieczeństwa danych osobowych. W tym celu:
a) Spółka zapewnia odpowiedni poziom wiedzy o bezpieczeństwie informacji, cyberbezpieczeństwie i ciągłości działania – wewnętrznie lub ze wsparciem podmiotów wyspecjalizowanych;
b) Spółka kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania danych pod kątem ryzyka, które przedstawiają;
c) Spółka przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii. Spółka analizuje możliwe sytuacje i scenariusze naruszenia ochrony danych osobowych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
d) Spółka ustala możliwe do zastosowania organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa i ocenia koszt ich wdrożenia. W tym Spółka ustala przydatność i w razie potrzeby stosuje takie środki i podejście, jak:
– pseudonimiacja;
– szyfrowanie danych osobowych;
– inne środki cyberbezpiezeństwa składające się na zdolność do ciągłego zapewniania poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania.
– środki zapewnienia ciągłości działania i zapobiegania skutkom katastrof, czyli zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.

50. Oceny skutków dla ochrony danych
Spółka dokonuje oceny skutków planowanych operacji przetwarzania dla ochrony danych osobowych tam, gdzie zgodnie z analizą ryzyka, ryzyko naruszenia praw i wolności osób jest wysokie.
51. Środki bezpieczeństwa
Spółka stosuje środki bezpieczeństwa ustalone w ramach analiz ryzyka i adekwatności środków bezpieczeństwa oraz ocen skutków dla ochrony danych.
Środki bezpieczeństwa danych osobowych stanowią element środków bezpieczeństwa informacji i zapewnienia cyberbezpieczeństwa w Spółce i są szerzej opisane w procedurach przyjętych przez Spółkę dla tych obszarów.
52. Zgłaszanie naruszeń
Spółka stosuje procedury pozwalające na identyfikację, ocenę i zgłoszenie zidentyfikowanego naruszenia ochrony danych Urzędowi Ochrony Danych w terminie 72 godzin od ustalenia naruszenia.

PRZETWARZAJĄCY

53. Spółka posiada zasady doboru i weryfikacji przetwarzających dane na rzecz spółki opracowane w celu zapewnienia, aby przetwarzający dawali wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa, realizacji praw jednostki i innych obowiązków ochrony danych osobowych spoczywających na Spółki.
Spółka przyjęła wymagania co do umowy powierzenia danych.
Spółka rozlicza przetwarzających z wykorzystania podprzetwarzających, jak też z innych wymagań wynikających z zasad powierzenia danych osobowych.

EKSPORT DANYCH

54. Zasadą jest, że Spółka nie eksportuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG – Unia Europejska oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia).
Spółka rejestruje w Rejestrze przypadki eksportu danych w przypadku ich wystąpienia.

PROJEKTOWANIE PRYWATNOŚCI

55. Spółka zarządza zmianą mającą wpływ na prywatność w taki sposób, aby umożliwić zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych oraz minimalizacji ich przetwarzania.
W tym celu zasady prowadzenia projektów i inwestycji przez Spółkę odwołują się do zasad bezpieczeństwa danych osobowych i minimalizacji, wymagając oceny wpływu na prywatność i ochronę danych, uwzględnienia i zaprojektowania bezpieczeństwa i minimalizacji przetwarzania danych od początku projektu lub inwestycji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Polityka bezpieczeństwa wchodzi w życie w dniu jej podpisania;
Zmiany polityki dokonywane będą w miarę wystąpienia potrzeb – pisemnie.
Polityka stanowi dokument wewnętrzny Spółki DECORPROJECT Sp. z o. o. i przeznaczona jest jedynie dla osób, których dane osobowa Spółka administruje.